Quick Access Menu

Skip to content
Show menu

Maestro Rodziński / wersja międzynarodowa

Description

Film doku­men­talny przedstawiający drogę artystyczną Artu­ra Rodziń­skiego (1892-1958), pol­skiego i ame­ry­kań­skiego dyry­genta XX wieku. Był on jedy­nym Pola­kiem, który prowadził cztery orkie­stry z tzw. Ame­ry­kań­skiej Wiel­kiej Piątki: w Fila­del­fii, Bosto­nie, Cleve­land, Nowym Jorku i Chi­cago. Materiał obejmuje fragmenty rozmów syna artysty - Richarda Rodzińskiego, z osobami, które znały i współpracowały z jego ojcem, a także zdjęcia i nagrania archiwalne. R. Rodziński odwie­dza miej­sca zwią­zane z życiem i karierą muzyczną ojca i próbuje odtworzyć jego losy począw­szy od stu­diów w Wied­niu, pierw­szych suk­ce­sów w Ope­rze Lwow­skiej i War­szaw­skiej, poprzez kolejne etapy kariery w USA i Euro­pie. Dokument podzielony jest na cztery akty.
W filmie wykorzystano materiały z prywatnego archiwum A. Rodziń­skiego z lat 1931-1958, zdjęcia z Cleveland Orchestra Archives, ikonografię z New York Philharmonic Archives oraz oryginalne nagrania muzyczne pod dyrekcją dyrygenta.

Film details

Basic information

Language

 • original language
  pl, en, it
 • subtitles
  brak
 • voice over
  brak

Legal information

Creators

Producers

Participants and performers

Contact an archivist

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+

Enquire about the license

what does this mean? The file/recording can be downloaded via a link sent to your e-mail address or directly from your account at the Nina Archive website.
Pole wymagane
what does this mean? The file/recording can be downloaded via a link sent to your e-mail address or directly from your account at the Nina Archive website.
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
+
Pole wymagane
The file/recording can be downloaded via a link sent to your e-mail address or directly from your account at the Nina Archive website.

Freeze frames

 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_01_00_00.jpg 00:01:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_04_00_00.jpg 00:04:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_08_00_00.jpg 00:08:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_12_00_00.jpg 00:12:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_16_00_00.jpg 00:16:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_20_00_00.jpg 00:20:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_24_00_00.jpg 00:24:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_28_00_00.jpg 00:28:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_32_00_00.jpg 00:32:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_36_00_00.jpg 00:36:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_40_00_00.jpg 00:40:00
 • 3983__maestro_rodzinski__2012__rez_b_garus_hockuba__w_int.mp4_00_44_00_00.jpg 00:44:00